การปรับปรุงแบบพิมพ์คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
Posted: Admin Date: 2019-03-26 15:52:17
IP: 125.24.101.158
 
 
 
 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

        ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 สหกรณฯจะเปลี่ยนแปลง แบบคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดรับกับกฎหมาย ปปง. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตนของผู้มาใช้บริการฝากเงิน-ถอนเงิน ซึ่งต้องมีเอกสารแสดงที่ปรากฎ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัดŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม