สมาชิกสมทบสามารถกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันได้
Posted: admin Date: 2017-01-31 18:44:56
IP: 103.40.141.254
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์

สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้ค่ะ/ครับ

             เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน กู้ได้ในวงเงิน  2  เท่าของเงินได้รายเดือน

แต่ไม่เกิน  40,000  บาท และไม่เกินร้อยละ  90  ของค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์

ถ้ามีเศษไม่ถึงพันบาท ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มพันบาท

             (ประเภทนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการเงินกู้ก่อน จึงจะกู้ได้)              

             กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  กู้ได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น กรณีที่

สมาชิกสหกรณ์ได้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทใดประเภทหนึ่งไปแล้ว และมีความ

ประสงค์ที่จะกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอีก  ต้องชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทที่กู้ไปก่อน

แล้วให้หมดสิ้นก่อน ทั้งนี้ สหกรณ์อาจอนุมัติให้กู้ได้ โดยนำเงินกู้ฉุกเฉินที่กู้ใหม่ หักกลบ

ลบหนี้เงินกู้เดิมได้

             การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกสหกรณ์ให้รับพิจารณาได้ทุกวันทำการตาม

ประกาศสหกรณ์

          กรณีที่ กู้เงินสามัญใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกันแล้ว จะกู้เงินฉุกเฉินอีก เมื่อรวมหนี้ทั้ง 2

ประเภทแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น

          ปิดรอบการกู้เหมือนกับการยื่นกู้สามัญ วันที่ 1 และ วันที่ 15 

 

-------------------------------------------------

 

บัตร ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ที่จะใช้กดกู้เงินกระแสรายวันได้

 

1.  บัตร ATM ธ.กรุงศรีฯ ทำเมื่อเดือน กันยายน 2548 ยังใช้ได้อยู่

 

2. บัตร ATM กรุงศรีฯ เดบิต ชิบการ์ด (Type 87)

           ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องเสียค่าทำบัตรใหม่และค่าธรรมเนียมรายปี ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

วิธีใช้บัตร ATM กดกู้เงิน หรือ การกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน

 

       วิธีการกดกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน  ทำได้  2  วิธี  คือ  

       1)  ผ่านบัตร ATM ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ   หรือ  

       2)  ทำผ่านโทรศัพท์ โทร. 1572  (วิธีนี้เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นเงินจะเข้ามาอยู่

            ในบัญชีเงินฝาก) และสามารถนำบัตร ATM นี้ไปกดเงินที่ ตู้ ATM ของ

             ธนาคารอื่นได้

       การทำรายการกู้เงิน  1  รายการหรือ 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียม  10  บาท

       ให้แก่ธนาคาร

       การกดกู้เงิน เลือกได้ 2 แบบ  คือ

        1)  กดกู้เงินเข้าบัญชีเงินฝากของเรา  หรือ

        2)  กดกู้เงินออกมาเป็นเงินสด  แบบนี้ ต้องมีเงินค้างอยู่ในบัญชีอย่างน้อย

             200 บาท เพื่อหักค่าธรรมเนียมการกดกู้เงินฉุกเฉินกระแสฯ ครั้งละ 10 บาท

             หรือเป็นค่าธรรมเนียมบัตรรายปี

        หลักฐานการกดกู้เงิน ว่าเรากดกู้เงินไปใช้แล้วอย่างไร เท่าไร นั้น  นอกจากสลิป

การทำรายการที่ออกจากตู่้ ATM แล้ว  สามารถตรวจสอบโดยนำสมุดบัญชีเงินฝาก

ไปปรับรายการเคลื่อนไหวที่ธนาคาร  หรือตรวจสอบกับสหกรณ์หลังกดกู้แล้ว 1 วัน  

 

 

พิมพ์เอกสารแนะนำ ตามที่แนบมานี้Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม