รับเงินของสหกรณ์ฯ อย่างไร? ให้ได้เร็ว
Posted: admin Date: 2016-11-29 12:04:15
IP: 103.40.141.254
 
 
 
 
 

 

 

เรียน  สมาชิกทุกท่าน
 
          สมาชิกที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในการรับเงินต่างๆ จากสหกรณ์
โดยให้โอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคาร  ถ้าเป็น ธนาคารกรุงไทย  สหกรณ์ฯ จะ
โอนให้ได้ในวันทำการปัจจุบัน  โดยในส่วนกลางไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมโอน
ถ้าส่วนภูมิภาคจะถูกหักค่าธรรมเนียมโอนเงิน รายการละ  10  บาท
 
          กรณีสมาชิกให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น (ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย)
สหกรณ์ฯ จะโอนให้ ในวันทำการถัดไป ภายในเวลา 11.00 น. และเงินจะเข้า
บัญชีธนาคารของสมาชิก ประมาณเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป และจะต้องถูกหัก
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ตามยอดเงินที่โอน ระหว่าง 20 - 200 บาท เป็นต้น
 
          เนื่องจาก สหกรณ์ฯ ใช้บริการ โอนเงิน online ผ่านอินเตอร์เน็ต กับ
ธนาคารกรุงไทย  ดังนั้น  ท่านสมาชิก สามารถใช้ บัญชีธนาคารกรุงไทย  เพื่อ
รับเงินกู้ หรือ รับเงินปันผล  หรือเงินอื่นๆ ได้สะดวกรวดเร็วกว่าธนาคารอื่น 
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
 
 


Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม