กรณีสมาชิกเสียชีวิต
Posted: admin Date: 2016-01-19 11:00:46
IP: 122.155.86.252
 
 
 
 
 

การรับเงิน

 

สมาชิกที่เสียชีวิตสหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนเงินทุนเรือนหุ้น เงินสินไหมฯ  เงินบำเหน็จ  หรือเงินอื่น

เมื่อชำระหนี้จนครบแล้ว 

หากมีเงินเหลือสหกรณ์ฯ  จะจ่ายคืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้กับสหกรณ์ฯ หรือผู้จัดการมรดก  เมื่อปลดภาระหรือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันรายใหม่แทนสมาชิกที่เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว

หากสมาชิกผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์ไว้ทายาทจะต้องไปยื่นต่อศาลเพื่อขอ

เป็นผู้จัดการมรดก เมื่อได้คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ให้ผู้จัดการมรดกติดต่อสหกรณ์ฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน

1. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  2. หนังสือมอบอำนาจรับเงิน (แบบฟอร์มสหกรณ์ฯ)  3. สำเนาบัตรประชาชน 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน  5.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  6. หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี)

(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)  เพื่อขอรับเงินคงเหลือไปจัดสรรให้ทายาทผู้เสียชีวิตต่อไป  

 

สมาชิกเสียชีวิต

 

(สมาชิกที่อายุไม่ถึง 70 ปี จะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันชีวิตกลุ่ม  หากอายุเกิน 70 ปีแล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์)

 

สมาชิกเสียชีวิต (อายุไม่ถึง 70 ปี)

 

          สมาชิกที่เสียชีวิตทายาทหรือหน่วยงานต้นสังกัดต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ พร้อมส่งเอกสารเพื่อประกอบ

การขอรับเงินทุนเรือนหุ้น  เงินสินไหมฯ  และหรือเงินอื่นที่ถึงได้จากสหกรณ์ฯ  เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการยื่นขอรับ

เงินสินไหมฯ กับบริษัทประกัน  โดยทายาทให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้

1.  สำเนาใบมรณบัตร                                  2.  สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.  สำเนาทะเบียนบ้านจำหน่าย “ตาย”              4.  สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อสกุล, อื่นๆ

5.  สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล

(ทายาทเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 

 

สมาชิกเสียชีวิต (อายุเกิน 70 ปี)

 

          สมาชิกที่เสียชีวิตทายาทหรือหน่วยงานต้นสังกัดต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ พร้อมส่งเอกสารเพื่อประกอบ

การขอรับเงินทุนเรือนหุ้น เงินสงเคราะห์  และเงินค่าจัดการศพตามระเบียบสหกรณ์ฯ และหรือเงินอื่นที่ถึงได้จากสหกรณ์ฯ  เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินดังกล่าวจ่ายคืนให้ผู้รับประโยชน์  โดยทายาทให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้ 

1.  สำเนาใบมรณบัตร                                  2.  สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.  สำเนาทะเบียนบ้านจำหน่าย “ตาย”              4.  สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อสกุล, อื่นๆ

(ทายาทเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 

*******กรณีนี้สมาชิกจะได้รับเงินค่าจัดการศพอีกรายละ 10,000.- บาท  โดยให้ผู้จัดการการศพจัดส่งเอกสาร ดังนี้

1.  หนังสือแจ้งการขอรับเงินค่าจัดการศพ    2.  สำเนาใบมรณบัตร                                 

3.  สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4.  สำเนาทะเบียนบ้านจำหน่าย “ตาย”             

5.  สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อสกุล, อื่นๆ  6. หนังสือมอบอำนาจรับเงิน(แบบฟอร์มสหกรณ์ฯ)

7.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงิน

(ผู้จัดการศพเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 

 

 หนังสือแจ้งความจำนงเปลี่ยนผู้คำประกัน