การเข้าหน้า เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนของหน่วยงาน และสมาชิก
Posted: admin Date: 2015-11-21 13:34:43
IP: 122.155.86.252
 
 
 
 
 

 

 

เรียน  สมาชิกทุกท่าน

 

สำหรับหน่วยงาน

      ให้ไปที่เว็บเดิม   www.molcoop.or.th     ตัวอย่างวิธีเข้าอยู่ด้านล่างนี้  

กดลงทะเบียนเป็นผู้แทนของหน่วยงาน  รอสหกรณ์อนุมัติก่อน  แล้วสามารถเข้าพิมพ์ของหน่วยงานได้

การรายเงินปันผลใช้เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ต้องส่งเอกสารแจ้งสหกรณ์ การแจ้งกลับสหกรณ์ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีโอนเงินปันผลเท่านั้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสมาชิก

           ท่านสมาชิกสามารถ login เข้าเว็บ แล้วจะเข้าหน้าโปรไฟล์(สีเหลือง) เลือกเมนู ปันผลเฉลี่ยคืน

1.  ที่เว็บใหม่นี้ ข้อมูลอาจยังไม่สมบูรณ์  เช่น สมาชิกบางท่าน ข้อมูลไม่แสดงออกมา และไม่มีหักประกัน  เป็นต้น

      สหกรณ์ฯ ได้แจ้งให้ บริษัท ที่ดูแลเว็บแก้ไขแล้ว สักระยะหนึ่งจะครบถ้วนสมบูรณ์

2.  ที่เว็บเก่า สามารถเข้าดูได้ แต่ขณะนี้กำลังอัพเดท(23 พ.ย.58)

3.  รายการหักเงินประกัน  - ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก และสมาชิก/คู่สมรส/บุตร(สมัครใจทำ) ค่าเบี้ย 430 บาทต่อคน

     ได้รับความคุ้มครองวงเงิน  150,000 บาท ต่อปี

3.  ประกันเงินกู้ ค่าเบี้ยประกัน 385 บาท ต่อวงเงินกู้ 100,000 บาท  ถ้ากู้เงิน  3  แสนบาทขึ้นไปต้องทำประกันต่อปี

     สหกรณ์ฯ จะคิดค่าเบี้ยประกันตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59  ถ้ากู้ระหว่างปีและวงเงินกู้มากกว่าเงินกู้คงเหลือต้นปี

     ที่ได้ทำประกันนี้้แล้ว  สหกรณ์ฯ จะคิดค่าเบี้ยประกันเฉพาะยอดวงเงินกู้ที่เกินกว่านี้เท่านั้น

 

วิธีการเข้าเว็บดูปันผล  ของหน่วยงาน  ดังนี้