การกดเงินผ่าน ATM
Posted: admin Date: 2015-09-30 21:51:18
IP: 123.242.144.11
 

 

การกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน จำนวน
4 หมื่นบาท และไม่เกิน 90% ของหุ้น ขณะนี้ใช้บริการกับ ธ.กรุงศรีฯ
      1.เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมทำบัตร ATM เป็น
         บัตรปกติธรรมดา  (ไม่ใช่บัตร Debit หรือพิเศษอื่นๆ)
       2. ยื่นคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันถึงสหกรณ์
        * รอการอนุมัติวงเงินกู้จากสหกรณ์* ตามรอบการประชุมเงินกู้
      3. เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว สหกรณ์ฯ จะส่งข้อมูลให้ ธ.กรุงศรีฯ
      4. สมาชิกสามารถกดเงินใช้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ แต่ต้องเสีย
          ค่าธรรมเนียมกดเงินให้ธนาคาร รายการละ 10 บาท
      5. กรณีทำบัตร ATM ใหม่ หรือเปลี่ยนบัญชีเงินฝากใหม่ ต้องแจ้ง
          สหกรณ์ฯ ทราบเพื่อจะได้ทำการอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
 

 

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม