แจ้งการเปลี่ยนแปลงการรับเงินสดและการโอนเงินที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงแรงงาน
Posted: admin Date: 2016-02-05 14:46:49
IP: 122.155.86.252
 
 
 
 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์

         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

มติที่่ประชุม

         1.ให้ยกเลิกการให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์รับเงินสดลูกหนี้ตัวแทน รวมทั้งรายการที่รวบรวมเงินเพื่อถือนำไปโอนที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย แต่ให้สมาชิกมาติดต่อ และรับเรื่องวงเงินการชำระหนี้จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และให้สมาชิกเป็นผู้ถือเรื่องไปชำระเงินเองที่ ทางเคาเตอร์การเงินของสหกรณ์ และรับใบเสร็จชำระพิเศษจากเจ้าหน้าที่การเงิน

         2.ให้สมาชิกไปทำการโอนเงินที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยเองและเมื่อโอนเงินแล้วให้สมาชิกนำหลักฐานการโอนมาขอรับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป