การลาออกจากสหกรณ์
Posted: admin Date: 2016-01-08 16:01:59
IP: 122.155.86.252
 
 
 
 
 

การลาออกจากสหกรณ์

- ยื่นแบบ “หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์” (สอ.รง.1-015) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ส่งถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.) ภายในสิ้นเดือน  จะได้รับเงินคืนภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 41 ดังนี้

-  สมาชิกต้องไม่มีหนี้ค้างอยู่กับสหกรณ์ฯ และไม่ติดภาระค้ำประกันกับสหกรณ์ฯ

- เมื่อคณะกรรมการฯ อนุมัติให้ออกแล้ว สหกรณ์ฯ จะโอนเงินคงเหลือที่มีอยู่ต่อสหกรณ์

ซึ่งไม่ติดภาระต่างๆ แล้ว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้งไว้

กรณีที่ลาออกไปแล้ว จะสมัครเข้าใหม่

-  หากสมาชิกที่ลาออกไปแล้ว เป็นเวลา 6 เดือน จะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้

-   สมาชิกที่มีสถานะเป็น บำเหน็จ หรือบำนาญ สามารถสมัครได้

กรณีเกษียณอายุราชการ อายุงานกับทางราชการ นั้น

-  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผู้ที่เกษียณ สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้

   แต่ขอได้โปรดติดต่อแจ้งข้อมูลกับสหกรณ์ก่อนการเกษียณ เพื่อการติดต่อในครั้งต่อไป

 

(ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ)

 

แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากสหกรณ์

ดาวน์โห/coop/ckeditor/system/plugins/ckfinder/upload/files/Out0261.pdfลด