การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
Posted: admin Date: 2016-01-07 15:23:50
IP: 122.155.86.252
 
 
 
 
 

1. หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์  จากสหกรณ์   สมาชิกมีสิทธิตั้งบุคคลในครอบครัว  ได้แก่  คู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา  หรือบุคคลอื่น  เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 
2. ผู้รับโอนประโยชน์จะได้รับอะไรบ้าง  ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับ  ค่าหุ้น เงินฝากและดอกเบี้ย เงินปันผลและเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์ เงินสินไหมทดแทน หรือเงินอื่นๆ  ที่สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิก  เมื่อหักหนี้ที่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมค้างชําระต่อสหกรณ์แล้ว
3.  การทำหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์   สมาชิกอาจตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนโดยอาจกําหนดสัดส่วนการรับประโยชน์ของแต่ละบุคคลได้  โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อสหกรณ์ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
4. การเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกมีสิทธิเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงบุคคล หรือสัดส่วนการรับประโยชน์ของผู้รับโอนประโยชน์  โดยต้องทําเป็นหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมยื่นต่อสหกรณ์
5. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  กรณีมีหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  ผู้รับโอนประโยชน์มีสิทธิขอรับเงินที่พึงได้ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
6. กรณีไม่มีหนังสือแสดงเจตนาระบบผู้รับผลประโยชน์  ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายได้แก่  คู่สมรส  บุตรบิดา มารดา พี่ น้อง  ฯลฯ  สามารถขอรับเงินที่พึงได้ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ตามกฎหมาย
 
แบบฟอร์ม    ดาวน์โหลด