การสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ
Posted: admin Date: 2015-12-22 11:32:08
IP: 122.155.86.252
 
 
 
 
 

เงินสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร

สำหรับบิดา หรือมารดา หรือคู่สมรส หรือบุตร ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ถ้าเสียชีวิตมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 1 ใน 4 ตามหลักเกณฑ์ที่สมาชิกได้รับ

ตารางจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จำนวนเงิน (บาท)

เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 6 เดือน ไม่ครบ 1 ปี

  500

เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี

1,000

เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี

2,000

เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี

3,000

เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 15 ปี

4,000

เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 15 ปี ขึ้นไป

5,000

  บิดา มารดา  คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

 

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

ถ้าสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ตามหนังสือระบุไว้ หรือทายาทตามกฎหมาย
ถ้าผู้เสียชีวิตคือ บิดามารดา คู่สมรส บุตร ของสมาชิก ให้จ่ายแก่สมาชิก

การขอรับเงินสงเคราะห์ ให้ ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ แจ้งเป็นหนังสือ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้คณะกรรมการดำเนินการฯ ทราบ ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันเสียชีวิต เอกสารหลักฐาน มีดังนี้

 

เอกสารประกอบการยื่นรับเงินสงเคราะห์

กรณีสมาชิกเสียชีวิต อายุ 75 ปี ขึ้นไป

1.แบบคำขอรับทุนสวัสดิการ (สอ.รง.1-008)    

2.หนังสือมอบอำนาจรับเงิน (กรณีมอบให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี)  

*ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และ

*ยื่นเรื่องถึงสหกรณ์ฯ ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม