วิสัยทัศน์ พันธกิจสหกรณ์
Posted: Admin Date: 2020-05-25 15:46:02
IP: 125.24.165.17
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นำสมัยเทคโนโลยี"

 

พันธกิจ (Mission)

                  1. เสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์

   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการ

         เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

              3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์เพื่อเสริมสร้าง

        ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์

         4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ